+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Privacy en Disclaimer

 

Inhoud
REFIBO besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan REFIBO niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer REFIBO verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal REFIBO onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is REFIBO niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruikt maakt van deze opzoekingsinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat REFIBO geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. REFIBO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Auteursrecht
© REFIBO, 2019. REFIBO geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Jouw privacy is belangrijk voor ons!
REFIBO gaat op een veilige en confidentiële wijze om met de persoonsgegevens die worden verzameld van alle natuurlijke personen. REFIBO verbindt zich ertoe om bij de verzameling en de verwerking van de persoonsgegevens van alle natuurlijke personen strikt alle wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens na te leven. Deze policy omschrijft welke persoonsgegevens REFIBO verwerkt, op welke basis en waarom zij worden verwerkt, en hoe zij worden beschermd. De policy bevat en beschrijft ook de rechten van de natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens en de regels omtrent de onderlinge gegevensuitwisseling.

De persoonsgegevens worden verwerkt door REFIBO bvba ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer (BTW BE) 0475 280 303, met maatschappelijke zetel te B-9050 GENT, Kerkstraat 106. De SEBECO Groep verklaart dat zij als verantwoordelijke voor de verwerking de Belgische privacywetgeving naleeft, evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Europese verordening vanaf haar inwerkingtreding.

De uitgebreide privacy policy kan hier geraadpleegd worden voor alle betrokkenen.

Handelsmerken
Sommige namen, tekens en logo’s die op deze site worden gebruikt (bijvoorbeeld het logo en de naam van SEBECO, REFIBO, tim, tia, COCURA, SERVIZO en SEBECO Groep) zijn beschermde handelsmerken.

Allerlei
Ieder geschil met betrekking tot de REFIBO -site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de Gentse rechtbanken en hoven bevoegd.

 

Privacy verklaring voor alle stakeholders

 

1. Wie is REFIBO ?
Met deze verklaring wil REFIBO jou informeren over de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door REFIBO met maatschappelijke zetel te B-9050 GENT, Kerkstraat 106 en ondernemingsnummer 475 280 303.

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle Belgische vennootschappen die lid zijn van de REFIBO entiteiten.

REFIBO wenst op een verantwoorde manier om te gaan met jouw privacy en jouw persoonsgegevens als klant (en jouw werknemers), prospect (en jouw werknemers), leverancier (en jouw werknemers), haar eigen werknemers, interims, sollicitanten, andere REFIBO stakeholders, social media contact en bezoeker van haar website. Deze privacy verklaring beschrijft hoe REFIBO jouw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt, bewaart en beschermt. Deze privacyverklaring (‘privacyverklaring voor klanten, prospecten, leads, leveranciers, stakeholders, interims, bezoekers en geregistreerden’), moet samen worden gelezen met de andere voorwaarden die van toepassing zijn op de REFIBO website (zoals de gebruiksvoorwaarden, de privacyverklaring voor de sollicitanten, interims en werknemers, de website privacyverklaring en de cookieverklaring). Dit document geeft je informatie over de manier waarop en de voorwaarden waaronder REFIBO jouw persoonsgegevens ontvangt en verwerkt indien je een REFIBO klant, prospect, leverancier, stakeholder, werknemer, interim bent, REFIBO website bezoekt, een account aanmaakt door je te registeren op onze website of via de website online solliciteert bij een REFIBO entiteit. REFIBO raadt je sterk aan de nodige tijd te nemen om deze documenten aandachtig en volledig door te nemen, aangezien deze bepalingen belangrijk voor je kunnen zijn.

Gegevensbescherming neemt REFIBO heel ernstig en REFIBO garandeert dan ook een gepaste bescherming van jouw persoonsgegevens. REFIBO baseert zich daarbij op de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna aangeduid als de “AVG”). REFIBO en de REFIBO entiteiten treden op als verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de AVG.

Door deze privacyverklaring voor stakeholders en geregistreerden te aanvaarden tijdens het registratieproces en, indien toepasselijk, tijdens het online solliciteren, ga je er uitdrukkelijk mee akkoord. Indien je bij het lezen van deze privacyverklaring voor stakeholders en geregistreerden niet akkoord gaat met de inhoud ervan, word je verzocht je niet te registreren en/of te solliciteren.

2. Van wie verzamelt REFIBO persoonsgegevens?
REFIBO verzamelt persoonsgegevens van:

 • REFIBO’s klanten, prospecten, leads, leveranciers, stakeholders, business contacten en prospecten (en van de daaraan gekoppelde contactpersonen);
 •  van de werknemers, klanten, prospecten, leads en leveranciers van REFIBO’s klanten;
 •  van de familieleden van REFIBO’s klanten en werknemers;
 •  van contactpersonen bij overheidsinstanties;
 •  van andere raadgevers;
 •  van REFIBO’s werknemers, interims en sollicitanten;
 •  van de bezoekers van REFIBO’s website en sociale media.

 

3. Welke persoonsgegevens verzamelt REFIBO ?
REFIBO verzamelt op verschillende manieren jouw persoonsgegevens, met name persoonsgegevens die REFIBO ontvangt:

 •  van jou als betrokkene zelf;
 •  van jouw werkgever waarvan jij de betrokkene bent (bijvoorbeeld wanneer REFIBO’s klant of leverancier een onderneming is en jij als betrokkene door deze onderneming als contactpersoon wordt aangewezen, wanneer REFIBO een opdracht of een organisatietraject met due diligence uitvoert, of wanneer REFIBO in het kader van haar dienstverlening aan jouw werkgever jouw persoonsgegevens als betrokkene dient te verwerken);
 •  via de door jou persoonlijk verspreide en ingevoerde contactgegevens via email, social media, jouw persoonlijke en bedrijfswebsite, de websites van de REFIBO entiteiten, bij een REFIBO partner of via een aangemaakte accountregistratie;
 •  van een aggregator, die jou vervolgens doorstuurt naar de website van de betreffende partner;
 •  van onze klanten, over hun klanten, prospecten, leads, leveranciers en andere betrokkenen wiens persoonsgegevens zij verzamelen;
 •  van andere partijen (bijvoorbeeld overheidsinstanties of de raadgevers en andere adviseurs van de betrokkene, of wanneer REFIBO’s klant informatie versterkt over haar familieleden bijvoorbeeld in het kader van haar fiscale, organisatorische of juridische dienstverlening);
 •  via het gebruik door jou als betrokkene van onze website, sociale media en andere(apps) tools;
 •  van gegevens over jouw surfgedrag op en gebruik van de website en de mobiele applicaties van REFIBO , alsook het gebruik van onze andere communicatiekanalen (kantoren en de klantendienst);
 •  van jouw klantenprofiel en gegevens over jouw interesses en behoeften, gerelateerd aan het gebruik van onze producten en diensten, jouw contacten met REFIBO of onze klantendienst;;
 •  van bancaire gegevens, zoals rekeningnummers, kaartnummers, gegevens met betrekking tot verrichtingen op rekeningen (bijvoorbeeld naam en adres van betrokken partijen en mededelingen bij overschrijvingen), bewegingen en saldi op rekeningen, … ;
 •  van socio-economische gegevens, zoals opleiding, beroep, werkgever, arbeidsstatuut, pensioen,
 •  van fiscale gegevens, zoals fiscaal statuut;
 •  van elektronische identificatie-, contact- en beveiligingsgegevens, zoals inloggegevens, wachtwoorden, kenmerken van de identificatiemiddelen (digipass, kaart, …), cookies, IP-adres van jouw computer of smartphone;
 •  van gegevens die betrekking hebben op etnische afkomst, politieke, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, seksuele geaardheid of genetische of biometrische of gezondheidsgegevens
 •  van audiovisuele gegevens, zoals opnames van bewakingscamera’s in de kantoren of in het gebouw en van telefoongesprekken met een medewerker van REFIBO of onze klantendienst;
 •  via publiek beschikbare informatie; zoals publicaties in het Belgisch Staatsblad over benoemingen en de Kruispuntdatabank;
 •  de persoonlijk ingevoerde contactgegevens op de websites van de REFIBO entiteiten of bij een REFIBO partner of via een sollicitatieformulier, als onderdeel van het registratieproces;
 •  jouw social media boodschappen zoals op Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter en andere (apps)tools;
 •  proactief contact met REFIBO per telefoon of email.

Als u ons persoonsgegevens meedeelt over jouw gezinsleden of andere betrokkenen (zoals aandeelhouders of begunstigden), dan dient u hen daarover te informeren en op de hoogte te stellen van (de inhoud van) deze Privacyverklaring. 

4. Hoe verzamelt REFIBO persoonsgegevens?
Algemeen
Jouw persoonsgegevens worden rechtstreeks verzameld wanneer je klant bij ons wordt, jij je registreert voor gebruik van onze (online) diensten, je een document invult of contracten ondertekent, gebruik maakt van onze (online) diensten en producten of via één van onze kanalen contact met ons opneemt. Daarnaast verwerkt REFIBO ook persoonsgegevens wanneer deze publiek gemaakt worden (bijvoorbeeld publicaties in het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen, Graydon, Bisnode) of aan REFIBO wordt overgedragen door partners waarmee REFIBO samenwerkt of derden, zoals notarissen, advocaten, schuldbemiddelaars, …

REFIBO kan ook persoonsgegevens aankopen van derden (zoals Bisnode). Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om de juistheid van gegevens in onze bestanden te controleren, ter verrijking van onze bestanden en als ondersteuning van marketingacties.

Een gedetailleerde uitleg over de verwerkingsdoelstellingen waarvoor je persoonsgegevens worden verwerkt en de juridische grondslag voor deze verwerkingen vind je hieronder verder toegelicht.

Indien je weigert om bepaalde persoonsgegevens aan REFIBO te verstrekken, zou dit, naargelang het geval, kunnen leiden tot de onmogelijkheid of de weigering tot het aangaan van een commerciële of contractuele relatie, het verderzetten van een dergelijke relatie of het uitvoeren van een handeling waarom je verzocht heeft.

Cookies en andere technologische middelen
REFIBO vergemakkelijkt het gebruik van haar website aan de hand van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat via een website op de harde schijf van jouw computer wordt geplaatst. De website kan hierdoor jouw toestel markeren en herkennen wanneer je door de verschillende rubrieken van de website surft (en eventueel bij een later bezoek), zodat je bijvoorbeeld niet voor elke pagina die je opvraagt opnieuw je paswoord hoeft in te toetsen. Cookies kunnen enkel worden gelezen door de website die ze gecreëerd heeft. Het is mogelijk om je browser zodanig in te stellen om het gebruik van cookies te beperken of te verbieden. Bij jouw eerste bezoek aan de website krijg je informatie over hoe jij je akkoord kunt verklaren met het gebruik van cookies. Het staat je vrij om cookies te aanvaarden of te weigeren, maar het weigeren van cookies kan het bezoek aan onze website minder gebruiksvriendelijk of zelfs onmogelijk maken als het om functionele cookies gaat. Je kunt eveneens na elk bezoek aan de website de weggeschreven cookies van je harde schijf verwijderen. In principe kan je aan de hand van cookies niet geïdentificeerd worden. Het is evenwel mogelijk om te achterhalen met welke computer je op het internet surft via het IP-adres. REFIBO maakt gebruik van cookies voor statistische, sociale en commerciële doeleinden, voor opmaak van een algemeen gebruikersprofiel en voor evaluatie en optimalisatie van het gebruik van haar website en mobiele applicaties. Het gaat om functionele en permanente cookies en sessie- en comfortcookies, die eigen of van derden kunnen zijn. Voor cookies die door derden worden geplaatst (zoals Google Analytics, Doubleclick en Facebook), verwijst REFIBO naar de verklaringen die zij op hun respectieve websites hebben gezet. REFIBO heeft geen invloed op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van derden. Meer informatie over de cookies die gebruikt worden door REFIBO vind je terug in het cookiebeleid op onze website. Algemene informatie over de werking van cookies kan je bovendien terugvinden op de externe website All About Cookies (www.allaboutcookies.org ).

5. Hoe beveiligt REFIBO jouw persoonsgegevens?
De veiligheid van jouw gegevens is voor REFIBO een prioriteit. Daarom heeft REFIBO een veiligheidsbeleid uitgewerkt op basis van drie principes.

Beperkte toegang tot jouw gegevens
Binnen REFIBO is de toegang tot jouw persoonsgegevens beperkt tot de werknemers die de gegevens nodig hebben om hun opdracht uit te voeren. Onder opdracht moet worden verstaan: het geheel van diensten die REFIBO biedt op contractuele basis, de taken die nodig zijn om die diensten te leveren volgens de door REFIBO gedefinieerde kwaliteitsnormen, de activiteiten die REFIBO wordt opgelegd krachtens het juridisch en regelgevend kader of die REFIBO in staat stelt haar doelstellingen inzake gezond beheer en fraudepreventie te bereiken.

De personen die toegang hebben tot jouw gegevens moeten bovendien strikte eisen naleven inzake vertrouwelijkheid en geheimhouding om de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te garanderen.

Technische en organisatorische normen
REFIBO past technische en organisatorische normen toe die bedoeld zijn om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te garanderen. Doel van die maatregelen is jouw gegevens beveiligen, zodat niet-gemachtigde personen er geen toegang tot krijgen, maar ook de integriteit van jouw gegevens garanderen door te vermijden dat ze onopzettelijk veranderd of vernietigd worden.

De infrastructuur van REFIBO beantwoordt aan de vereisten inzake gegevensbescherming. De lokalen, de servers, het netwerk, de transfers en de gegevens worden gecontroleerd op basis van vastgelegde regels.

De gegevensverwerkingen door REFIBO worden ingedeeld naargelang van hun kritiek karakter op het gebied van informatiebeveiliging en het risico dat ze vormen voor de rechten en vrijheden van de betrokken personen. Dit omvat ook kenmerken als volume en gevoeligheid van de verwerkte gegevens. Het niveau van de vereiste organisatorische en technische maatregelen voor elke verwerking is evenredig met de geïdentificeerde risico’s.

Voor de informatiebeveiliging past REFIBO de norm EFQM toe.

Specifieke maatregelen bij gegevensoverdracht
REFIBO kan jouw gegevens doorgeven in het kader van een onderaannemingsovereenkomst of om te voldoen aan wettelijke of reglementaire vereisten.

Als REFIBO een beroep doet op een onderaannemer, gaat REFIBO na of de contractuele, organisatorische en technische maatregelen aanwezig zijn om de adequate beveiliging van jouw persoonsgegevens te garanderen en ervoor te zorgen dat die gegevens alleen gebruikt worden in het kader van de door REFIBO gegeven opdracht. Die maatregelen worden bepaald na een evaluatie van het risico dat met elke uitbestede activiteit gepaard gaat.

Bovendien worden alleen de gegevens doorgegeven die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht van de onderaannemer.

In sommige gevallen moet REFIBO jouw gegevens doorgeven in het kader van haar wettelijke en reglementaire verplichtingen. REFIBO handelt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en leeft de onder meer technische normen na die vastgelegd zijn door de bevoegde instanties.

 

6. Waarom verwerkt REFIBO persoonsgegevens?
Behoudens in de situaties waarbij REFIBO persoonsgegevens verwerkt op basis van toestemming, verwerkt REFIBO jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden (dit is geen limitatief overzicht):

6.1 Verzameling van persoonsgegevens via de website van de REFIBO entiteiten
REFIBO heeft een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken van jou als betrokkene wanneer jij jouw gegevens

 •  op de website van de REFIBO achterlaat en dit met het oog op de vervulling van jouw specifiek verzoek;
 •  de REFIBO entiteit website bezoekt en dit in het kader van het beheer en de verbetering van deze website. In dit verband verwijst SEBECO naar haar cookiepolicy

6.2 Levering van producten of diensten aan REFIBO’s (potentiële)klanten, prospecten, leads, leveranciers en andere stakeholders
REFIBO verwerkt jouw persoonsgegevens in het kader van de levering van onze producten en/of diensten aan onze (potentiële) klanten, prospecten, leads (contract/precontractuele fase/gerechtvaardigde belangen). De persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de levering van producten of diensten aan jou als betrokkene zelf, aan jouw werkgever waarvan jij de betrokkene bent (bijvoorbeeld adviesverlening in het kader van organisatie-inrichting, contact centers, sociaal recht of due diligence opdrachten) of aan de contractpartij van jij als betrokkene (klanten, prospecten, leads en leveranciers van onze klanten).

6.3 Nakomen van REFIBO’s wettelijke verplichtingen
In sommige gevallen heeft REFIBO een wettelijke verplichting om bepaalde persoonsgegevens te verwerken, zoals bijvoorbeeld:

 •  Als werkgever bestaat onder meer de verplichting om bepaalde gegevens (zoals het rijksregisternummer, de burgerlijke staat en gezinssituatie van REFIBO’s werknemers) te verzamelen en desgevallend door te geven aan de bevoegde overheidsinstanties.
 •  In het kader van de REFIBO beroepsactiviteiten bestaat de verplichting om bepaalde informatie betreffende de REFIBO klanten, hun management en hun stakeholders te verzamelen en desgevallende aan de bevoegde overheidsinstanties door te geven (identificatieplicht in het kader van de anti-witwaswetgeving en fraudebestrijding). In dit geval voert REFIBO een proactief beleid om terrorisme te voorkomen en op te sporen door het witwassen en financieren van terrorisme te melden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Hiervoor gebruikt REFIBO niet alleen de gegevens die je REFIBO hebt verstrekt, maar eveneens gegevens verkregen via andere kanalen (bijvoorbeeld Dow Jones, Graydon, internet zoekmachines, …) (onder andere Wet van 18 september 2017). Daarnaast beantwoordt REFIBO vragen van een publieke of gerechtelijke instantie die daartoe gemachtigd zijn, zoals de politie, het parket, onderzoeksrechters, rechtbanken (Gerechtelijk wetboek en Wetboek van Strafvordering);
 • REFIBO bewaakt de risico’s van informatiebeheer en risico’s op fraude door medewerkers, klanten en/of leveranciers (Wet van 25 april 2014);
 • REFIBO beantwoordt jouw vragen in het kader van het beheer van nalatenschappen, faillissementen, collectieve schuldenregelingen en dossiers van onbekwamen, waarbij gegevens moeten meegedeeld worden aan de overheid, notarissen, advocaten, schuldbemiddelaars, bewindvoerders (onder andere het Wetboek der successierechten);
 • REFIBO beantwoordt jouw verzoeken tot uitoefening van de rechten die je geniet op basis van de privacyregelgeving en het beantwoorden van vragen van de Gegevensbeschermingsautoriteit (Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679).

6.4 Administratieve en financiële verwerking
Op grond van gerechtvaardigde belangen en wettelijke verplichtingen verwerkt REFIBO jouw persoonsgegevens in het kader van haar eigen administratieve, boekhoudkundige en vennootschapsrechtelijke verplichtingen.

6.5 Personeelsadministratie en rekrutering van werknemers
In het kader van haar personeelsadministratie verwerkt REFIBO jouw gegevens als werknemer of ex-werknemer (contract/wettelijke verplichting).

Met het oog op indienstneming van nieuwe werknemers verzamelt REFIBO persoonsgegevens van jou als sollicitant (contract en desgevallend toestemming voor gegevens die vrijwillig, doch zonder noodzaak en ongevraagd, door jou als sollicitant aan REFIBO bezorgd worden).

6.6 Verwerking noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van een overeenkomst met REFIBO
Wanneer je een overeenkomst sluit met REFIBO , is het noodzakelijk dat REFIBO jouw persoonsgegevens verwerkt om deze overeenkomst te kunnen sluiten en uit te voeren. Voorbeelden van verwerkingen noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van een REFIBO overeenkomst zijn:

 •  Beheer van het REFIBO klantendossier en de (pre)(post)contractuele relaties;
 •  De verstrekking en het beheer van de REFIBO diensten en het REFIBO advies;
 •  Onderzoek en beheer van de REFIBO services, de toekenning en uitvoering van de REFIBO services en het beheer en de opvolging van de REFIBO services en dienstverlening;
 •  Verrichtingen met fintech en medtech instrumenten.

Om overeenkomsten die je sluit met REFIBO correct uit te voeren, kan REFIBO bepaalde persoonsgegevens ontvangen van of verstrekken aan een tussenpersoon of gespecialiseerde partners, zoals Bisnode, Graydon of derde partijen.

6.7 Profilering
REFIBO houdt zich het recht voor de gegevens die zij over jou verkrijgt te gebruiken in het kader van een geautomatiseerde verwerking van deze persoonsgegevens waarbij aan de hand van deze gegevens persoonlijke aspecten kunnen worden geëvalueerd, zoals jouw persoonlijke voorkeuren of interesses, om u op die manier informatie en aanbiedingen te kunnen bezorgen die u mogelijks kunnen interesseren. Deze automatische verwerkingen zijn gebaseerd op de logica dat jij bij het gebruik maken van de REFIBO website(s) en online applicaties jouw toestemming hebt gegeven om jouw gedrag te registreren om jou zo relevante content te kunnen aanbieden. De automatische verwerkingen hebben betrekking op gegevens die REFIBO rechtstreeks van jou heeft verkregen, of op gegevens die zij van derde partijen heeft verkregen. In dat laatste geval zal REFIBO jou steeds laten weten van wie zij jouw gegevens heeft verkregen. Deze gegevens worden doorgegeven aan verwerkers die door REFIBO worden ingeschakeld om de automatische verwerking te kunnen uitvoeren. Dergelijke geautomatiseerde verwerking gebeurt op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, maar je kan zich hier steeds kosteloos en eenvoudig tegen verzetten door een loutere melding via privacy@refibo.be. Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek door jou is aangevraagd, stuur je een kopie van jouw identiteitsbewijs mee. Ter bescherming van jouw privacy, maak je jouw pasfoto en rijksregisternummer zwart. In dat geval is het voor REFIBO ook niet meer mogelijk jouw voorkeuren bij te houden, waardoor we mogelijks bepaalde informatie bij verdere dienstverlening steeds opnieuw zullen moeten opvragen. Deze gegevens worden in principe bijgehouden gedurende 5 jaar, tenzij het gaat om gegevens die we hebben verkregen naar aanleiding van een doeleinde waarvoor we die gegevens langer nodig hebben. Op grond van haar gerechtvaardigd belang te ondernemen, houdt REFIBO zich het recht voor de resultaten van de profilering door te geven aan haar commerciële partners (zie hieronder).

6.8 Direct marketing
De privacywet zelf definieert het begrip direct marketing niet. De Europese wetgeving definieert dit begrip als volgt: “alle activiteiten die het mogelijk maken om goederen en diensten aan te bieden of andere boodschappen te verzenden aan een deel van de bevolking via de post, de telefoon of andere middelen, gericht op het informeren van of het uitlokken van een reactie van de betrokkene alsmede enige daarmee verband houdende dienst”. Dit begrip is met andere woorden zeer ruim. Vallen bijvoorbeeld ook onder de definitie: adressenhandel, gegevenswarenhuizen, profilering, gepersonaliseerde reclameboodschappen, niet-commerciële boodschappen van een (liefdadigheids)vereniging, politieke propaganda,… .

REFIBO houdt zich het recht voor de gegevens die zij over jou heeft, te gebruiken in het kader van direct marketing. Indien je prospect, klant, leverancier, stakeholder of lid bent van de community, gebeurt dit op grond van REFIBO’s gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Via deze direct marketing bezorgt REFIBO jou informatie en aanbiedingen die jou mogelijks kunnen interesseren. Het gaat in dat geval om gegevens die REFIBO rechtstreeks van jou heeft verkregen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen behoudens de verwerkers die REFIBO inschakelt op de direct marketing te kunnen uitvoeren en de commerciële partners. Deze gegevens worden bijgehouden zolang het nodig is om geschillen te beslechten of onze overeenkomsten af te dwingen en om te voldoen aan de wettelijke bepalingen en de wettelijke termijnen.

De REFIBO entiteiten hebben een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens als (potentiële) klant (of contactpersonen bij jou als (potentiële) klant) te verwerken voor het verzenden, via elektronische weg, van reclameboodschappen, newsletters, uitnodigingen voor commerciële events en dergelijke meer), mits deze betrekking hebben op gelijkaardige producten en diensten. Voor alle andere marketingacties via elektronische weg vraagt REFIBO jou steeds de toestemming als betrokkene. Ten slotte heeft REFIBO een gerechtvaardigd belang om marketingacties via niet-elektronische weg te voeren.

Je hebt ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking door dit eenvoudig te laten weten via privacy@refibo.be, mits bewijs van jouw identiteit (kopie van de identiteitskaart). Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek door jou is aangevraagd, stuur je een kopie van jouw identiteitsbewijs mee. Ter bescherming van jouw privacy, maak je jouw pasfoto en rijksregisternummer zwart. In dat geval wordt je uitgeschreven uit al onze communicatiekanalen.

6.9 Doorgifte van gegevens
De gegevens die REFIBO van jou ontvangt, worden op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen eveneens doorgegeven aan commerciële partners (sponsors, partners, sectororganisaties, …) voor commerciële doeleinden, zodat zij jou kunnen contacteren met relevante informatie, aanbiedingen, enz. die je mogelijks interesseren. De betrokken gegevens worden door REFIBO bewaard gedurende dezelfde termijn als de bewaringstermijn die voorzien is voor het doeleinde op basis waarvan de gegevens werden verzameld.

Je kan zich steeds verzetten tegen een dergelijke doorgifte, door dit eenvoudig te laten weten via privacy@refibo.be, mits bewijs van jouw identiteit (kopie van de identiteitskaart). Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek door jou is aangevraagd, stuur je een kopie van jouw identiteitsbewijs mee. Ter bescherming van jouw privacy, maak je jouw pasfoto en rijksregisternummer zwart. In dat geval wordt je uitgeschreven uit al onze communicatiekanalen. In elke mail die je van ons of van onze partners krijgt, kan je je uitschrijven voor die specifieke mailing.

6.10 Prospectie
REFIBO houdt zich het recht voor om, op grond van haar gerechtvaardigd belang om te ondernemen, gegevens van klanten, prospecten, leads, leveranciers, bezoekers van de website, of personen die op een andere manier in contact komen met REFIBO bij te houden en te prospecteren. Op grond van ons zelfde gerechtvaardigd belang kunnen deze gegevens worden doorgeven aan commerciële partners (zie hierboven). Voor het overige worden deze gegevens enkel gebruikt door verwerkers die REFIBO inschakelt in het kader van het databeheer.

Deze gegevens worden in principe bijgehouden gedurende 5 jaar, tenzij het gaat om gegevens die we hebben verkregen naar aanleiding van een doeleinde waarvoor REFIBO deze gegevens langer nodig hebben.

Je heeft ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking door dit eenvoudig te laten weten via privacy@refibo.be, mits bewijs van jouw identiteit (kopie van de identiteitskaart). Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek door jou is aangevraagd, stuur je een kopie van jouw identiteitsbewijs mee. Ter bescherming van jouw privacy, maak je jouw pasfoto en rijksregisternummer zwart. In dat geval wordt je uitgeschreven uit al onze communicatiekanalen.

6.11 Online enquêtes/surveys invullen
Om het beleid, de websites, de webshops of de apps van de Unie beter te maken, gebruiken wij online enquêtes of ‘surveys’. Daarin verzamelen we alleen de informatie die u ons geeft. We houden die informatie op een veilige manier bij. Alle resultaten worden anoniem verwerkt.

6.12 Deelname aan wedstrijden
Wanneer je deelneemt aan een wedstrijd die door REFIBO wordt georganiseerd, verwerkt REFIBO de opgevraagde gegevens omdat we die nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zonder die gegevens voert REFIBO de overeenkomst niet uit en kan je dus niet deelnemen aan de wedstrijd. Binnen dat doeleinde geeft SEBECO de gegevens enkel door aan verwerkers (zoals softwareleveranciers) die ingeschakeld moeten worden voor de uitvoering van de overeenkomst en aan de medeorganisatoren. Na het einde van de overeenkomst houdt REFIBO nog 10 jaar de gegevens bij (aangezien juridische vorderingen op basis van de overeenkomst tot 10 jaar na datum mogen worden ingediend). Daarna wist REFIBO de betrokken gegevens.
Op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, geeft REFIBO de betrokken gegevens ook door aan commerciële partners (zie hoger) en gebruikt de resultaten van deze gegevens voor profilering en direct marketing (zie hoger).

6.13 Publieksstemming bij wedstrijden
Wanneer je deelneemt aan een wedstrijd die door REFIBO wordt georganiseerd door jouw stem uit te brengen tijdens een publieksstemming, verwerkt REFIBO de opgevraagde gegevens omdat we die nodig hebben vanuit ons gerechtvaardigd belang om de correcte werking van de wedstrijd te controleren. Enkel de gegevens die noodzakelijk zijn om misbruiken bij de stemming te kunnen detecteren, vraagt REFIBO op. Binnen dat doeleinde worden de gegevens enkel doorgegeven aan verwerkers (zoals softwareleveranciers) die ingeschakeld moeten worden voor de organisatie van de wedstrijd en aan de medeorganisatoren. Deze gegevens houdt REFIBO gedurende een termijn van 5 jaar bij (aangezien juridische vorderingen op basis van buitencontractuele aansprakelijkheid tot 5 jaar na datum mogen worden ingediend). Daarna wist REFIBO de betrokken gegevens.

6.14 Deelname aan gesubsidieerde projecten
Indien je via REFIBO deelneemt aan gesubsidieerde projecten, verwerkt REFIBO de opgevraagde gegevens omdat we die nodig hebben om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk deel te nemen aan het project. Binnen dat doeleinde geeft REFIBO de gegevens enkel door aan verwerkers (zoals medeorganisatoren van het project en softwareleveranciers) die ingeschakeld moeten worden voor de uitvoering van de overeenkomst, en aan de subsidiërende instantie in het kader van rapportering. Na het einde van de overeenkomst houdt REFIBO jouw gegevens nog 10 jaar bij (aangezien juridische vorderingen op basis van de overeenkomst tot 10 jaar na datum mogen worden ingediend), behoudens in die gevallen waarbij de subsidiërende instantie ons zou verplichten de gegevens langer bij te houden. Daarna wist REFIBO de betrokken gegevens.

Op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, geeft REFIBO de betrokken gegevens ook door aan commerciële partners (zie hierboven) en gebruikt de resultaten van deze gegevens voor profilering en direct marketing acties (zie hierboven).

6.15 Deelname aan evenementen
Wanneer jij je inschrijft voor een evenement van de REFIBO entiteiten, verwerkt REFIBO de opgevraagde gegevens omdat we die nodig hebben om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk deel te nemen aan het project. Na het einde van de overeenkomst houdt REFIBO jouw gegevens nog 10 jaar bij (aangezien juridische vorderingen op basis van de overeenkomst tot 10 jaar na datum mogen worden ingediend). Op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen kunnen jouw contactgegevens worden doorgeven aan commerciële partners (zie hierboven) die betrokken zijn bij het evenement, zodat zij jou gerichte informatie kunnen bezorgen. Deelnemerslijsten worden niet publiek gemaakt, maar kunnen wel verdeeld worden onder de overige deelnemers.

Door deelname aan het evenement verklaar je je akkoord dat de foto’s van het evenement door REFIBO en de commerciële partners die bij het evenement betrokken zijn, gebruikt kunnen worden voor de promotie van hun activiteiten en dienstverlening.

6.16 Beheer van klachten, interne en externe risico-analyses, audits, penetratie- en assessmenttests
REFIBO heeft een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken in het kader van

 •  klachten, geschillen en juridische risico’s en uitoefening, verdediging en vrijwaring van de rechten van REFIBO ;
 •  de opmaak van statistieken en risico-, marketing- en andere modellen;
 •  interne en externe audits, risico-analyses en penetratie- en assessmenttest;

dewelke plaatsvinden hetzij op REFIBO’s eigen initiatief hetzij op initiatief van enige derde die daar hetzij wettelijk (bijvoorbeeld de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit), hetzij contractueel (bijvoorbeeld jij als klant ten aanzien van wie REFIBO als verwerker of verwerkingsverantwoordelijke optreedt) toe gerechtigd is.

6.17 Cookies
Net zoals elke professionele site heeft de REFIBO site cookies nodig om te kunnen werken. Een cookie is een bestandje dat door de server van REFIBO wordt gestuurd naar de harde schijf van jouw computer of uw mobiel toestel met internettoegang, zoals een smartphone of een tablet. Het is niet mogelijk om je met een cookie rechtstreeks te identificeren. Wel is het mogelijk om jouw internettoestel te identificeren. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte website en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. Cookies vereenvoudigen het gebruik van REFIBO websites. Ze vergemakkelijken en versnellen namelijk de interactie tussen internetgebruikers en websites. Cookies hebben geen toegang tot jouw computer noch kunnen ze persoonlijke informatie of andere gegevens op jouw harde schrijf lezen. Zij kunnen geen virussen meedragen en installeren geen schadelijke elementen op jouw computer.

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat op jouw computer kan worden bewaard wanneer u websites bezoekt. In dat tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals uw taalkeuze voor die website. Wanneer u de website opnieuw bezoekt, wordt het cookie teruggestuurd naar de betrokken website. Die herkent zo uw browser en kan dan bijvoorbeeld uw inloggegevens onthouden.
De cookies hebben doorgaans ook een vervaldatum. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch gewist wanneer u uw browser sluit (dat noemen we sessiecookies), terwijl andere langer op uw computer blijven staan, soms zelfs totdat u ze manueel verwijdert (dat noemen we permanente cookies).
REFIBO bvba, beheerder van deze website, maakt gebruik van drie soorten cookies:

1. Essentiële cookies
Die cookies zijn strikt noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld. Zo maken ze het mogelijk om essentiële informatie bij te houden wanneer u een van de formulieren op deze website invult, maar ook om over bezoekersstatistieken te beschikken voor de verschillende bezochte pagina’s. Deze statistieken zijn nodig om het bezoekersvolume te voorspellen en ervoor te zorgen dat de website steeds over de nodige middelen beschikt zodat u ze kunt bezoeken.
2. Personaliseringscookies
De personaliseringscookies hebben tot doel de keuzes te onthouden die u maakt tijdens het surfen. Daaronder valt onder andere de interesse die u toont voor bepaalde producten, om u advertenties te tonen die zijn aangepast aan uw behoeften.
3. Optimaliseringscookies
De optimaliseringscookies worden gebruikt om reclamecampagnes te optimaliseren, om de weergavefrequentie van de advertentie te beperken en de doeltreffendheid van de reclamecampagne te meten.

Welke cookies worden op www.refibo.be gebruikt?
Bij het inloggen op de website van REFIBO kan je kiezen welke soorten cookies je wilt gebruiken via de aankruisvakjes. Als je het keuzevenster gewoon sluit, betekent dat automatisch dat je alleen functionele cookies toestaat. De twee andere soorten cookies worden dan niet op jouw computer gedownload.
Klik op de vakjes hieronder om jouw keuze aan te passen en bevestig jouw keuze.

Essentiële cookies:
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld. Zo maken zij het mogelijk om essentiële informatie bij te houden wanneer je een van de formulieren op deze website invult, maar ook om over bezoekersstatistieken te beschikken voor de verschillende bezochte pagina’s. Deze statistieken zijn nodig om het bezoekersvolume te voorspellen en ervoor te zorgen dat de website steeds over de nodige middelen beschikt zodat je hem kunt bezoeken.

Personaliseringscookies:
De personaliseringscookies hebben tot doel de keuzes te onthouden die je maakt tijdens het surfen. Daaronder valt onder andere de interesse die u toont voor bepaalde producten, om je advertenties te tonen die zijn aangepast aan jouw behoeften.

Optimaliseringscookies:
De optimaliseringscookies worden gebruikt om reclamecampagnes te optimaliseren, om de weergavefrequentie van de advertentie te beperken en de doeltreffendheid van de reclamecampagne te meten.

Hoe kan ik zien welke cookies op mijn toestel staan en hoe kan ik ze verwijderen?
We wijzen je erop dat je via de instellingen van jouw browser ook de criteria voor het aanvaarden van cookies kunt wijzigen. Die instellingen zijn meestal toegankelijk via het menu ‘Optie’ of ‘Voorkeuren’ van jouw browser. Voor een beter begrip van die instellingen raden we je aan om de volgende links of de tab ‘Help’ van jouw browser te raadplegen:

REFIBO gebruikt deze cookies voor:

 •  Google Analytics: om te kijken hoe goed de site van REFIBO het doet. REFIBO gebruikt Google Analytics om de werking en de gebruiksvriendelijkheid van de site en diensten die we aanbieden te verbeteren. Raadpleeg Google Analytics Privacy beleid voor meer informatie.
 •  Google Analytics Remarketing: om jouw aanbiedingen te laten zien van producten en/of diensten en/of opleidingen en/of white papers waar je mogelijk geïnteresseerd in bent. Zonder deze cookies mis je persoonlijke aanbevelingen op de website van REFIBO , REFIBO nieuwsbrief en e-mails met persoonlijke tips.
 •  Facebook en andere social media: om je relevante advertenties te tonen op Facebook en andere social media. Zonder deze cookies loop je persoonlijke aanbiedingen mis.

Verder monitoren we de cookies om jouw voorkeuren bij te houden, zodat je niet bij elk bezoek jouw taal opnieuw moet instellen, of elke keer dezelfde overlay moet wegklikken. REFIBO past de regel van ‘impliciete goedkeuring’ toe, wat betekent dat, door het gebruik van de REFIBO site, we ervan uitgaan dat je tevreden bent met ons cookie beleid. Indien je niet tevreden bent, dan kan je ofwel deze site niet bezoeken, de cookies verwijderen nadat je de site bezocht heeft, ofwel de site bezoeken nadat je de setting van uw internet browser op anonieme gebruik ingesteld heeft. De meeste web browsers laten toe om cookies uit te schakelen. Gelieve er rekening mee te houden dat, als je beslist om cookies te weigeren, bepaalde delen van deze website niet beschikbaar zullen zijn of niet naar behoren zullen functioneren. Voor meer toelichting over hoe je je browser settings kan aanpassen alsook meer gedetailleerde informatie over cookies verwijzen we je naar www.aboutcookies.org waar je alles kan lezen over het beheren, aanpassen en verwijderen van cookies.

7. Welke rechten heb je als klant, prospect, leverancier, stakeholder, werknemer, interim, bezoeker en geregistreerde van REFIBO ?
Je hebt als klant, prospect, leverancier, stakeholder, werknemer, interim, bezoeker en geregistreerde van REFIBO het recht:

 •  op transparantie;
 •  om in een klare en begrijpelijke taal geïnformeerd te worden over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de REFIBO entiteiten en de REFIBO MSP (of managed service provider) partners;
 •  op het inkijken, verbeteren en verwijderen van jouw persoonsgegevens;
 •  om de overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens te ontvangen in een gebruikelijke machineleesbaar format;
 •  om jou eerder gegevens toestemming terug in te trekken;
 •  om de beperking van de verwerking te vragen of een bezwaar te maken tegen de verwerking.

7.1 Recht van inzage en verbetering van jouw persoonsgegevens
Je mag jouw persoonsgegevens raadplegen. REFIBO zal je, op verzoek, kosteloos een kopie bezorgen van de persoonsgegevens die REFIBO over je verwerkt. Indien je bijkomende kopieën vraagt, kan REFIBO hiervoor een redelijke vergoeding vragen voor administratieve kosten. Voor kopieën van rekeningafschriften of attesten zullen je kosten worden aangerekend overeenkomstig de geldende tarievenlijst.

Het is van belang dat de persoonsgegevens die REFIBO verwerkt juist en actueel is. Je mag steeds een verzoek tot verbetering, vergezeld van een fotokopie van jouw identiteitskaart, richten aan REFIBO indien je meent dat bepaalde gegevens onjuist zou zijn. Ter bescherming van jouw privacy, maak je jouw pasfoto en rijksregisternummer zwart.

7.2 Recht van wissing en beperking
Onder bepaalde wettelijke voorwaarden kunt u REFIBO verzoeken om persoonsgegevens te wissen of om de verwerking van persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.

7.3 Recht op overdracht van jouw persoonsgegevens
Je beschikt over een recht om jouw persoonsgegevens, die je aan REFIBO hebt verstrekt, te ontvangen en in sommige gevallen REFIBO te vragen om deze gegevens door te geven aan een door jou aangewezen derde.

Dit recht op overdracht van jouw persoonsgegevens heeft enkel betrekking op jouw persoonsgegevens die je REFIBO heeft bezorgd voor verwerkingen waarvoor je jouw toestemming heeft verleend of voor de uitvoering van een overeenkomst die je met REFIBO hebt gesloten.

Dit recht op overdracht geldt bovendien enkel voor zover de uitoefening ervan geen afbreuk doet aan de rechten of vrijheden van anderen. Een verzoek tot overdracht van jouw gegevens moet gericht worden aan de bank, zoals bepaald in betrokken punt van deze verklaring.

7.4 Recht van bezwaar
Je heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens omwille van redenen eigen aan jouw specifieke situatie wanneer deze verwerking vereist is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van REFIBO .
In dit geval staakt REFIBO de verwerking van de desbetreffende persoonsgegevens tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw belangen of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
Daarnaast kan je je ook te allen tijde verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

7.5 Recht om toestemming te allen tijde in te trekken
Wanneer jouw persoonsgegevens verwerkt worden op basis van de verstrekking van jouw toestemming, kan je deze toestemming te allen tijde intrekken.

7.6 Recht om niet onderworpen te worden aan volledig geautomatiseerde besluitvorming
Sommige persoonsgegevens worden door REFIBO volledig geautomatiseerd verwerkt om op een efficiënte wijze tot een gerechtvaardigde beslissing te komen. Indien je het niet eens bent met deze beslissing, dan kunt je REFIBO contacteren en jouw standpunt kenbaar maken, een tussenkomst van een medewerker vragen. REFIBO heeft Evelien Van den Dorpe als data protection officer aangesteld.

7.7 Recht om een klacht in te dienen
Indien je meent dat REFIBO jouw persoonsgegevens niet op een correcte wijze verwerkt, dan kan je steeds contact opnemen of klacht indienen bij de functionaris voor gegevensbescherming van REFIBO , zoals bepaald in het betrokken punt van deze verklaring. Je heeft eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wanneer je één van deze rechten wenst uit te oefenen, kan je steeds contact opnemen met REFIBO zoals bepaald in het betrokken punt van deze verklaring.

Praktisch betekent dit dat je op het ogenblik dat je klant, prospect, leverancier, stakeholder, werknemer, interim, bezoeker en geregistreerde van REFIBO wordt of wanneer je gebruik maakt van onze (online)diensten, REFIBO jouw toestemming vraagt om je via verschillende kanalen, zoals e-mail, sms, social media, apps, …, sterk gepersonaliseerde commerciële communicatie op te sturen over al de REFIBO diensten. Op die manier ontvang je commerciële informatie die relevant is voor jou en aansluit bij jouw interesses en behoeften. REFIBO maakt hierbij gebruik van al jouw persoonlijke informatie waarover zij beschikt, zoals jouw identificatiegegevens, persoonlijke kenmerken (zoals leeftijd, geslacht en burgerlijke staat), gezinssamenstelling, opleiding, professionele situatie, productbezit, individuele transactiegegevens en jouw klik- en surfgedrag op onze website en applicaties. In dat geval informeert REFIBO jou als klant, prospect, leverancier, stakeholder, werknemer, interim, bezoeker en geregistreerde. Jouw toestemming wordt bovendien gevraagd om jouw persoonsgegevens te delen met ondernemingen waarmee REFIBO samenwerkt, zoals SEBECO en COCURA, opdat zij jou eveneens commerciële informatie over hun producten en diensten kunnen bezorgen. REFIBO vraagt je eveneens jouw toestemming om over te gaan tot verrijking van de persoonsgegevens die REFIBO over jou heeft met persoonsgegevens die zij aankoopt bij derden (zoals Bisnode), opdat de commerciële informatie die REFIBO jou bezorgt nog verder afgestemd kan worden op jouw behoeften en interesses.

Dit betekent dat je indien en voor zover REFIBO gegevens verwerkt op basis van jouw toestemming, je het recht hebt de toestemming te allen tijde in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking. Verzoeken op dat gebied kan je e-mailen naar privacy@refibo.be. Naar aanleiding van deze email kan je als klant, prospect, leverancier, stakeholder, werknemer, interim, bezoeker en geregistreerde van REFIBO vragen om jouw feitelijk onjuiste gegevens te laten verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. REFIBO wijst hierbij erop dat deze rechten niet absoluut zijn, en dat REFIBO in bepaalde omstandigheden gerechtigd is of zelfs wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens verder te verwerken en dat REFIBO derhalve niet steeds (volledig) aan jouw verzoek kan tegemoetkomen. Afhankelijk van het doeleinde worden jouw gegevens gedurende een termijn van 5 jaar of 10 jaar bijgehouden (aangezien juridische vorderingen op basis van buitencontractuele aansprakelijkheid tot 5 jaar na datum mogen worden ingediend). Daarna worden de betrokken gegevens gewist.

Je kan op eender welk ogenblik en zonder opgave van reden, jouw toestemming intrekken voor elk van bovenvermelde verwerkingen. Je kan je verzoek hiertoe richten tot REFIBO , zoals bepaald in dit punt van deze verklaring. Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek door jou is aangevraagd, stuur je een kopie van jouw identiteitsbewijs mee. Ter bescherming van jouw privacy, maak je jouw pasfoto en rijksregisternummer zwart.

8. Heb je vragen als klant, prospect, leverancier, stakeholder, werknemer, interim, bezoeker en geregistreerde van REFIBO ?
Heb je als klant, prospect, leverancier, stakeholder, werknemer, interim, bezoeker en geregistreerde van REFIBO aanwijzingen van misbruik of een klacht over de verwerking van jouw respectievelijke persoonsgegevens. REFIBO heeft Evelien Van den Dorpe als data protection officer aangesteld. Per post kan je haar bereiken op het volgende adres te B-9050 GENT Kerkstraat 106. Wil je een klacht indienen over de wijze waarop REFIBO als verantwoordelijke voor de verwerking jouw persoonlijke gegevens heeft behandeld? Neem contact op via het hierboven vermelde adres, zend een email naar privacy@refibo.be of bel +32 9 223 32 40.

Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, het toezichthoudend orgaan op het gebied van privacybescherming in België. Voor informatie kan je terecht op https://gegevensbeschermingsautoriteit.be. Hierbij richt je je klacht aan het volgende adres in B-1000 BRUSSEL Drukpersstraat 35, mail je naar contact@apd-gba.be of bel je naar +32 2 274 48 35.

9. Wat bij wijzigingen van deze privacy verklaring?
REFIBO heeft te allen tijde het recht om haar privacy verklaring aan te passen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de (wijzigingen van) de relevante wetgeving, nationale en internationale officiële standpunten en gerechtelijke uitspraken.

Je kan te allen tijde de meest recente versie van deze privacy verklaring terugvinden op de websites van de REFIBO entiteiten.

 

Privacy verklaring voor sollicitanten, interims en werknemers

 

Deze privacy verklaring past REFIBO telkens aan aan de meest recente ontwikkelingen. Kijk dus regelmatig op https://www.refibo.be/privacy.html om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

Privacy statement van alle wervings-, selectie- en tewerkstellingsprocedures
Deze privacyverklaring is een uitbreiding van de algemene privacyverklaring (https://www.refibo.be/privacy) en is enkel bedoeld om jou als sollicitant, interim of werknemer te informeren over de wijze waarop REFIBO de gegevens van sollicitanten, interims en werknemers verzamelt en verwerkt en is van toepassing op alle wervings-, selectie- en tewerkstellingsprocedures. Indien je solliciteert of een open sollicitatie achterlaat via deze website, verzamelt REFIBO jouw persoonsgegevens. In dit privacy statement vind je informatie over ons, welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe REFIBO met jouw gegevens omgaat. REFIBO vindt het belangrijk dat je met een gerust gevoel jouw gegevens bij ons achterlaat en doet er alles aan om jouw gegevens goed te beschermen. Heb je na het lezen van dit privacy statement nog vragen, neem dan contact op met de chief engagement officer en data protection officer, Evelien Van den Dorpe, van REFIBO .

Doeleinden van de gegevensverwerking van de werving, selectie en tewerkstelling
REFIBO verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.

1. Wervings- en selectiedoeleinden
Wat houdt dit doeleinde in?

Wanneer je één van onze recruiters benadert, solliciteert op een vacature of je aanmeldt op een wervingswebsite van REFIBO , nemen wij de door jou verstrekte persoonsgegevens op in onze wervingsdatabase. Wij verwerken jouw persoonsgegevens tevens om onze wervingsdatabase te beheren en om contact met je op te nemen. Op deze manier informeert REFIBO jou over nieuwe vacatures of nodigt je uit voor activiteiten die verband houden met werving. Verder dienen deze gegevens om jou algemene informatie te versturen.

Welke rechtsgrondslag hanteert REFIBO voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor dit doeleinde?
De rechtsgrondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor dit doeleinde is jouw ‘toestemming’ of jouw ‘geïnformeerde toestemming’. Door jouw gegevens aan REFIBO te verstrekken, stem je er uitdrukkelijk mee in dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor het hierboven beschreven doeleinde. Je hebt het recht om jouw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van jouw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van jouw toestemming voor de intrekking.

Welke persoonsgegevens verwerkt REFIBO voor dit doeleinde?
Voor dit doeleinde verwerkt REFIBO jouw contactgegevens, geslacht, geboorteplaats en -datum, nationaliteit(en), verblijfs- en domiciliegegevens, moederta(a)l(en), actieve en passieve taalkennis, vast- en/of gsm nummer, rijksregisternummer, intern identificatienummer, gegevens en kopie van jouw identiteitsbewijs of paspoort, Facebook, Instagram en Twitteraccount, LinkedInprofiel, verklaring van jouw arbeids- en gezinssituatie, gegevens over jouw functie(s) en de tewerkgestelde positie(s), foto’s, presentatievideo of persoonlijke elevatorpitch. Daarnaast wordt jouw informatie in het kader van de werving verwerkt zoals jouw cv, gegevens over jouw werkervaring en beschikbaarheid, resultaten van jouw geschiktheids-, persoonlijkheids-, taal-, competentieprofiel- en technische assessmenttesten, opleidingsgegevens, getuigschriften, diploma’s, gegevens over jouw te contacteren referenties, immigratiestatus (of je een werkvergunning nodig hebt of niet), gegevens van jouw werkvergunning, bewijs van goed gedrag en zeden, ervarings- en beroepsgegevens (waaronder recente print van mycareer en mypension). Afhankelijk van de omstandigheden en de geldende lokale wetten en voorschriften, is het ook mogelijk dat wij gezondheids- en medische informatie of details over criminele en strafrechtelijke veroordelingen (verkeersboetes, uittreksel uit het strafregister) verzamelen.

In dat geval worden aan diegene die met de sollicitatieprocedure belast zijn, die persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk zijn met het oog op de sollicitatieprocedure en het daaraan gekoppelde geschiktheidsonderzoek. De belangrijke reden van het vastleggen en verwerken van jouw gegevens is om een mogelijke match met één van onze vacatures te onderzoeken. Wanneer je solliciteert op een specifieke vacature van REFIBO kunnen jouw gegevens ook worden gebruik om een match met een andere vacature bij de REFIBO entiteiten te onderzoeken.

Concreet betekent dit als volgt:

 •  Jouw gegevens en documenten worden door REFIBO onder meer verwerkt om te bepalen of je in aanmerking komt voor een job binnen REFIBO . Teneinde de juiste kandidaat te selecteren voor de juiste vacature, kan het wervings- en selectieproces bij REFIBO bestaan uit het vergelijken van jouw gegevens als sollicitant met de vacature(s) en de daarbij horende kwalificaties, het eventueel contact opnemen voor een nadere kennismaking, en voor zover van toepassing, het contact opnemen met opgegeven referenten/opleidingsinstituten.
 •  Jouw gegevens kunnen we ook gebruiken om jou – tot 24 maanden (of 5 jaar) na het afgeronde wervingsproces – op de hoogte te houden van vacatures en om mogelijkheden bij REFIBO te onderzoeken die aansluiten bij jouw profiel.
 •  Tot slot kunnen jouw gegevens worden gebruikt om statistische gegevens op te stellen die uitsluitend voor intern gebruik, van de REFIBO entiteiten zijn.

Hoe verzamelt REFIBO jouw persoonsgegevens als sollicitant?
Als sollicitant verstrek je REFIBO jouw persoonsgegevens via:

 •  persoonlijk ingevoerde contactgegevens op de websites van de REFIBO entiteiten of bij een REFIBO partner of via een sollicitatieformulier, als onderdeel van het registratieproces;
 •  persoonlijk afgegeven en geprint cv bij REFIBO of op een kantoor van een REFIBO partner;
 •  jouw persoonlijk gemailde cv naar REFIBO of een REFIBO partner-consultant om door de betreffende partner-consultant geïnterviewd te worden;
 •  een aggregator, die jou vervolgens doorstuurt naar de website van de betreffende partner;
 •  persoonlijk ingevoerde contactgegevens op een microwebsite van de REFIBO partner;
 •  social media boodschappen zoals op Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn of ander (apps)tools;
 •  proactief contact met REFIBO per telefoon of email.

Als sollicitant ontvangt REFIBO van andere bronnen jouw persoonsgegevens via: 

 •  jouw referentieperso(o)n(en);
 •  onze klanten en relaties;
 •  via linkedIn en andere vacaturessites;
 •  jouw Facebook ’liket’, ‘Twitter’ of ‘LinkedIn’ boodschappen;
 •  een Managed Service Provider (MSP) aan wie het management van extern personeel (waaronder freelancers, interims, onafhankelijke opdrachtnemers en tijdelijke werknemers) is uitbesteed.

Hoelang bewaart REFIBO jouw persoonsgegevens als sollicitant?
Jouw persoonsgegevens als sollicitant worden zo lang bewaard als nodig is om het wervingsproces af te ronden. Indien REFIBO redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst andere interessante vacatures voor jou te hebben en jij hier toestemming voor hebt gegeven, kunnen wij jouw persoonsgegevens na beëindiging van de sollicitatieprocedure nog maximaal 24 maanden voor deze doeleinden bewaren. Als je wordt aangenomen als vaste of als interimmedewerker worden deze verkregen persoonsgegevens verder administratief verwerkt. Dit heeft tot doel de samenwerking met REFIBO te concretiseren via het opstellen van de arbeids- en interimovereenkomst en het inrichten van een persoonlijk competentie-ontwikkelingsplan. Zo wordt jouw introductie binnen REFIBO mogelijk te maken.

2. Doeleinde om een arbeidsovereenkomst met jou aan te gaan
Wat houdt dit doeleinde in?

Wanneer wij jou een dienstverband bij REFIBO of via een REFIBO partner aanbieden, verwerken wij jouw persoonsgegevens om zowel de arbeidsovereenkomst op te stellen en te verwerken als een competentie-ontwikkelingstraject in te richten. REFIBO neemt jouw persoonsgegevens dewelke verzameld zijn tijdens de wervingsprocedure dan tevens op in onze HR-database en KUL³TIFA³S talentenmeter. Jouw persoonsgegevens dienen zowel voor het sluiten, uitvoeren en beëindigen van jouw arbeidsovereenkomst als voor het opvolgen en organiseren van jouw competentie-ontwikkelingstraject.

Welke rechtsgrondslag hanteert REFIBO voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor dit doeleinde?
Je bent verplicht om REFIBO alle persoonsgegevens te verstrekken die REFIBO nodig heeft om zowel jouw arbeidsovereenkomst en jouw persoonlijk competentie-ontwikkelingstraject uit te kunnen voeren als om REFIBO in staat te stellen te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en engagementen in verband met jouw arbeidsovereenkomst.

Welke persoonsgegevens verwerkt REFIBO voor dit doeleinde?
Voor dit doeleinde verwerken we jouw contactgegevens, geslacht, geboorteplaats en -datum, nationaliteit(en), verblijfs- en domiciliegegevens, moederta(a)l(en), actieve en passieve taalkennis, vast- en/of gsm nummer, rijksregisternummer, gegevens en kopie van jouw identiteitsbewijs of paspoort, Facebook, Instagram en Twitteraccount, LinkedInprofiel, inschrijvingsnummer bij het KBO en btw gegevens, gegevens over jouw voorbije functie(s) en de tewerkgestelde positie(s), foto’s, presentatievideo of persoonlijke elevatorpitch. Daarnaast wordt jouw (gevoelige) informatie in het kader van de arbeidsovereenkomst verwerkt zoals jouw beroepskwalificaties, jouw werkervaring en beschikbaarheid, gegevens over jouw gezinssituatie, resultaten van jouw geschiktheids-, persoonlijkheids-, taal-, competentieprofiel- en technische assessmenttesten, opleidingsgegevens, getuigschriften, diploma’s, politieke of levensbeschouwelijke overtuiging (in het kader van de sociale verkiezingen, van vakbondsafgevaardigden, due dilligence opdrachten, sociaalrechtelijk advies) gegevens over jouw gecontacteerde referenties, immigratiestatus (of je een werkvergunning nodig hebt of niet), gegevens van jouw werkvergunning, bewijs van goed gedrag en zeden, uittreksel uit strafregister (in het kader van (de assistentie bij) immigratieaanvragen), ervarings- en beroepsgegevens (waaronder recente print van mycareer en mypension), gezondheid- en medische toestand (een handicap of andere specifieke medisch toestand waar REFIBO rekening mee moet houden (allergie, …) wanneer jij onze bedrijfsgebouwen betreedt of wanneer REFIBO een business lunch organiseert), arbeidsvoorwaarden, belastinggegevens, verzekeringsgegevens, payrollgegevens, bank- en rekeningnummergegevens, nummerplaatgegevens van jouw vervoermiddel, mensen van wie wij gegevens ontvangen van kandidaten en personeel, zoals referentie- en contactpersonen voor noodgevallen.

REFIBO verwerkt de van jouw verzamelde informatie:

 •  in het kader van de loonverwerking;
 •  in het kader van de flexibele werkroosters vermits het belangrijk is dat jouw collega’s weten met wie ze op welk moment moeten samenwerken en wie hen op welk ogenblik vervangt. Voor de werknemers die bovendien ook vragende partij zijn voor flexibele werkroosters, beantwoordt de mededeling van de werkroosters aan hun ‘normale privacyverwachtingen’ (artikel 4 § 1,2° van de Privacywet). Als de bedoelde ‘openmaking’ van jouw persoonsgegevens als werknemer een goed motief dient, kan die in het licht van de Privacywet als terzake dienend en niet overmatig worden beschouwd (artikel 4 § 1, 3° van de Privacywet), bijvoorbeeld als de mededeling van werkroosters de workflow op de werkvloer bevordert, wat op zich een gerechtvaardigd doeleinde is.
 • Als de bedoelde ‘openbaarmaking’ van persoonsgegevens van werknemers een goed motief dient, kan die mededeling in het licht van de Privacywet eventueel als terzake dienend en niet overmatig worden beschouwd (artikel 4 § 1, 3° van de Privacywet), bijvoorbeeld als de mededeling van werkroosters de workflow op de werkvloer bevordert, wat op zich een gerechtvaardigd doeleinde is.
 • In het kader van het gebruik van de agenda dewelke de interne mobiliteit bevordert. Voor het gebruik van gegevens uit een elektronische agenda (bv. een outlookagenda) zijn de algemene privacyregels van toepassing. Zo moet er een gerechtvaardigd doeleinde zijn voor het opvragen van persoonsgegevens uit een agenda of om er zich toegang toe te verschaffen. Het nastreven van de continuïteit van de dienstverlening en de goede werking van het openbaar bestuur is een voorbeeld hiervan. Echter, de werkgever die genoodzaakt wordt zich toegang te verschaffen tot informatie moet daarnaast de meest passende en proportionele middelen toepassen teneinde de risico’s op inbreuken op de Privacywet te beperken, te meer een agenda naast professionele ook privé-informatie kan bevatten. In dat verband dient de gezochte informatie a priori noodzakelijk te zijn voor de voorzetting van de professionele activiteiten, moet er een specifieke situatie bestaan waardoor de betrokkene deze informatie niet binnen een nuttige termijn zelf kan meedelen (bv. afwezigheid), en er mag geen andere, minder privacyschendende wijze bestaan om deze informatie te verkrijgen. Indien de continuïteit van de dienstverlening wordt verzekerd door een vervanger van de werknemer is er alvast geen dwingende reden voor het opvragen van de agendagegevens, gezien de lopende afspraken dan worden opgevolgd door die vervanger, zeker indien de werknemer vooraf aan het departementshoofd liet weten wie hem vervangt. om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen (hoofdzakelijk inzake belastingen en sociale zekerheid);
 • om andere taken van personeelsbeheer te vervullen zoals administratie van diverse verzekeringen;
 • om jouw personeelsdossier te beheren;
 • om via evaluaties jouw competentie-ontwikkelingsplan inhoud te geven.
 • om jou op een juiste en veilige wijze passende administratieve begeleiding aan te bieden;
 • om te voorzien in alle mogelijke voorziene en onvoorziene gebeurtenissen voor jou en de andere REFIBO medewerkers.

REFIBO stemt haar producten, diensten of website niet af op kinderen noch is ernaar gericht. In dit geval verzamelt en bewaart REFIBO , behoudens eventueel van onze werknemers en interims en in het kader van specifieke diensten aan bepaalde klanten, persoonsgegevens van kinderen niet op een actieve intentionele wijze. Als je ons persoonsgegevens meedeelt over jouw gezinsleden of andere betrokkenen (zoals aandeelhouders of begunstigden), dan dien je hen daarover te informeren en op de hoogte te stellen van (de inhoud van) deze Privacyverklaring.

Hoelang bewaart REFIBO jouw persoonsgegevens als werknemer?
Voor dit doeleinde worden jouw persoonsgegevens na beëindiging van jouw arbeidsovereenkomst bewaard (1) zo lang REFIBO wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te bewaren en (2) indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is om de juridische belangen van REFIBO te beschermen. De periode gedurende dewelke jouw persoonsgegevens worden opgeslagen, volgen de wettelijk voorziene en/of gerechtvaardigde bewaartermijnen. Na het verstrijken van deze periode worden jouw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderd.

3. Algemeen
Wat houdt dit in?
Voor een optimale werking van de REFIBO website verzamelen wij bij bezoeken van deze website tevens de volgende gegevens

 •  Jouw IP adres en de (persoons)gegevens die je actief vertrekt via onze website;
 •  Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 •  Internetbrowser en apparaat type.

De verstrekking van jouw persoonsgegevens is geen wettelijke of contractuele verplichting. De vertrekking van jouw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om gebruik te maken van de website.

Daarnaast verwerkt REFIBO de door jou zelf via onze website actief ingevoerde gegevens. De verstrekking van die gegevens is een noodzakelijke voorwaarde om jou te informeren over de door jou gevraagde jouw job.

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt REFIBO ?
REFIBO verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens voor jou, tenzij je deze zelf uitvoert. In dat geval vindt verwerking plaats op basis van jouw ‘toestemming’ of jouw ‘geïnformeerde toestemming’.

Welke informatie verstrekken wij aan derden?
REFIBO verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen of derden, tenzij:

 •  aan de REFIBO entiteiten en daarvoor jouw ondubbelzinnige toestemming hebben;
 •  op grond van REFIBO’s gerechtvaardigde belangen jouw persoonsgegevens worden uitgewisseld tussen de verschillende vennootschappen die deel uitmaken van de REFIBO entiteiten;
 •  de REFIBO entiteiten daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben.
 •  aan REFIBO’s MSP partners en onze verwerkers zoals bijvoorbeeld het sociaal secretariaat, interimpartners, leveranciers van gegevensopslag, ict- en sociale partners, banken, verzekeringsmaatschappijen, overheids- en gerechtelijke instanties zoals sociale zekerheidsinstellingen en fiscale administratie en REFIBO’s andere adviseurs die als verwerkingsverantwoordelijke optreden zoals REFIBO’s advocaat, REFIBO’s accountant, REFIBO’s bedrijfsrevisor, … ;
 •  het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
 •  het noodzakelijk is om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen;

In het kader van de personeelsadministratie kan REFIBO eveneens jouw gegevens overdragen aan de andere REFIBO entiteiten, waartoe REFIBO behoort. Dit in het kader van het beheer van de interne mobiliteit of met het oog op de uitvoering van een gecoördineerd personeelsbeleid op het niveau van de REFIBO entiteiten.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in de opdracht van REFIBO , sluit REFIBO een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens.

Hoe beveiligt REFIBO jouw gegevens als sollicitant, interim en/of werknemer van REFIBO ?
REFIBO heeft een veiligheidsbeleid ontwikkeld, dat op regelmatige tijdstippen getest en bijgestuurd wordt. Zo neemt REFIBO technische en organisatorische maatregelen die erop gericht zijn om bewustwording te creëren over de omgang met jouw persoonsgegevens als sollicitant, interim en werknemer door:

 •  de toegang met jouw persoonsgegevens zowel organisatorisch als IT-technisch te beperken;
 •  jouw persoonsgegevens te beveiligen via passende IT-technische maatregelen rekening houdend met de stand van de techniek, de daaraan gekoppelde kosten en de risico’s van de verwerking, zoals encryptie, anti-virussoftware, firewalls, verzending van beveiligde verbindingen, …);
 •  de juistheid van jouw gegevens te waarborgen;
 •  vertrouwelijke behandeling van de persoonsgegevens te waarborgen;
 •  datalekken in de mate van het mogelijke te verhinderen, op te sporen en te verhelpen door oog te hebben voor accidentele of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, verstrekking van of toegang tot de doorgezonden, opgeslagen of verwerkte persoonsgegevens.

De REFIBO entiteiten nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met privacy@refibo.be.

Welke rechten heb je als sollicitant, interim en/of werknemer van REFIBO ?
Je hebt als sollicitant, interim en/of werknemer van REFIBO het recht:

 •  op transparantie;
 •  om in een klare en begrijpelijke taal geïnformeerd te worden over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de SEBECO entiteiten en de REFIBO MSP (of managed service provider) partners;
 •  op het inkijken, verbeteren en verwijderen van jouw persoonsgegevens;
 •  om de overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens te ontvangen in een gebruikelijke machineleesbaar format;
 •  om jou eerder gegevens toestemming terug in te trekken;
 •  om de beperking van de verwerking te vragen of een bezwaar te maken tegen de verwerking.

Dit betekent dat je indien en voor zover REFIBO gegevens verwerkt op basis van jouw toestemming, je het recht hebt de toestemming te allen tijde in te trekken. REFIBO wijst hierbij erop dat deze rechten niet absoluut zijn, en dat REFIBO in bepaalde omstandigheden gerechtigd is of zelfs wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens verder te verwerken en dat REFIBO derhalve niet steeds (volledig) aan jouw verzoek kan tegemoetkomen. In dat geval informeert REFIBO jou als sollicitant, interim of werknemer. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intreking. Verzoeken op dat gebied kan je e-mailen naar privacy@refibo.be. Naar aanleiding van deze email kan je als sollicitant, interim of werknemer van REFIBO vragen om jouw feitelijk onjuiste gegevens te laten verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek door jou is aangevraagd, stuur je een kopie van jouw identiteitsbewijs mee. Ter bescherming van jouw privacy, maak je jouw pasfoto en rijksregisternummer zwart.

Heb je vragen als sollicitant, interim of werknemer van REFIBO ?
Heb je als sollicitant, interim of werknemer van REFIBO aanwijzingen van misbruik of een klacht over de verwerking van jouw respectievelijke persoonsgegevens. REFIBO heeft Evelien Van den Dorpe als data protection officer aangesteld.

Per post kan je haar bereiken op het volgende adres te 9050 GENT Kerkstraat 106. Wil je een klacht indienen over de wijze waarop REFIBO als verantwoordelijke voor de verwerking jouw persoonlijke gegevens heeft behandeld? Neem contact op via het hierboven vermelde adres, zend een email naar privacy@refibo.be of bel +32 9 223 32 40.

Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, het toezichthoudend orgaan op het gebied van privacybescherming in België.

Voor informatie kan je terecht op https://gegevensbeschermingsautoriteit.be. Hierbij richt je je klacht aan het volgende adres in 1000 BRUSSEL Drukpersstraat 35, mail je naar contact@apd-gba.be of bel je naar +32 2 274 48 35.

Wijzigingen van deze privacy verklaring
REFIBO heeft te allen tijde het recht om haar privacy verklaring aan te passen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de (wijzigingen van) de relevante wetgeving, nationale en internationale officiële standpunten en gerechtelijke uitspraken.
Je kan te allen tijde de meest recente versie van deze privacy verklaring terugvinden op de websites van de REFIBO entiteiten.

 

Cookies Policy of Beleid

 

Deze cookie policy of dit cookie beleid van de REFIBO entiteiten regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën als onderdeel van jouw gebruik van de REFIBO website en de bijbehorende diensten. Deze verwerking wordt uitgevoerd door de REFIBO entiteiten als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te B-9050 GENT, Kerkstraat 106, geregistreerd bij de KBO onder het nummer 0432 847 355 in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en de Europese verordening.

Hoewel REFIBO de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en onderhoud van de op de REFIBO website verstrekte informatie, garandeert REFIBO niet dat deze informatie nog correct, compleet en/of actueel is.

De gegevens op de REFIBO website zijn uitsluitend bedoeld ter verstrekking van algemene informatie. De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als juridisch, organisatorisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Voor advies raadt REFIBO jou aan altijd contact op te nemen met een van onze gekwalificeerde deskundigen, juristen, accountants en gecertificeerde en erkende organisatie-experten.

REFIBO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onjuiste informatie zoals weergegeven op de REFIBO website. REFIBO aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op de REFIBO website.

De website van REFIBO kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, die niet door REFIBO worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. REFIBO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites.

Deze website en de inhoud ervan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van de REFIBO website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van REFIBO .

Dit cookiebeleid legt uit op welke manier de REFIBO groep gebruik maakt van Cookies op een website of (mobiele) applicatie aangeboden of uitgebaat door een REFIBO Entiteit.

Door gebruik te blijven maken van de REFIBO website en/of diensten of door op ‘aanvaarden’ te klikken nadat u op de hoogte bent gesteld van het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, erkent u dat u deze cookie policy zorgvuldig heeft gelezen en dat u ermee instemt zonder voorbehoud. Zoals uiteengezet in deze cookie policy kan jij je cookie-voorkeuren te allen tijde wijzigen.

REFIBO behoudt het recht voor deze cookie policy van tijd tot tijd te wijzigen, aan te vullen of te vervangen. Dergelijke wijzigingen, toevoegingen of vervangingen zullen onder uw aandacht worden gebracht via de REFIBO website en/of diensten. Als je het niet eens bent met deze wijzigingen, toevoegingen of vervangingen, vragen wij jou een email te sturen naar privacy@refibo.be. Indien REFIBO hiervan geen mededeling heeft ontvangen binnen drie (3) werkdagen nadat de wijzigingen, aanvullingen of vervangingen via de REFIBO website of diensten aan jou zijn meegedeeld, heb je alle wijzigingen, aanvullingen of vervangingen aanvaard. Enkel de meest recente versie is van toepassing op het gebruik van het REFIBO domein.

1. Definities
Aanbevolen Inhoud
: suggesties voor artikels, nieuwsberichten, jobaanbiedingen en andere informatie die een REFIBO entiteit afstemt op de interesses van een gebruiker (aan de hand van ‘klikgedrag’) of ‘geregistreerde gebruiker’ (aan de hand van ‘klikgedrag’ en ‘geregistreerde gegevens’).

Apparaat: jouw computer, tablet, smartphone of andere apparatuur waarmee je een REFIBO domein bezoekt.

Cookies: tekst- of andere bestanden en gelijkaardige technologieën die informatie opslaan of raadplegen op jouw apparaat, zoals nader toegelicht. Dit zijn kleine informatiebestanden die door de server van een website via de browser tijdelijk of permanent op jouw computer of toestel worden opgeslagen. Cookies laten toe het gebruik van een website te vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren.

Dienst: nieuws, aanbiedingen, functionaliteit voor een betere gebruikservaring, (mobiele) apps, aanbevolen inhoud en artikels of gepersonaliseerde advertenties die een REFIBO entiteit levert of ter beschikking stelt op of via een REFIBO domein. Voor een overzicht van de diensten per REFIBO domein, zie de definitie van REFIBO entiteiten.

Gebruiker: jij die een REFIBO domein bezoekt om als ondernemer, sollicitant, student, zelfstandige of betrokkene van een dienst te genieten. Dit kan rechtstreeks via de REFIBO websites of na het installeren van een van onze apps.

Gepersonaliseerde advertenties en aangeboden artikels: commerciële informatie en inhoudelijke artikels die afgestemd is op de interesses van een gebruiker (aan de hand van ‘klikgedrag’) of geregistreerde gebruiker (aan de hand van ‘klikgedrag’ en ‘geregistreerde gegevens’).

Klikgedrag: de interesses van een gebruiker die afgeleid worden aan de hand van cookies en gelijkaardige technologieën uit het gebruik van een Dienst op REFIBO Domeinen en uit bezoek en interactie op websites van derde partijen. Klikgedrag bevat voornamelijk:

 •  Sessiegegevens: besturingssysteem, type toestel en browser. Dit is nodig om jou een goede gebruikservaring te kunnen bieden.
 •  Bezochte pagina’s waarbij we je indelen in interessegebieden. Dit doet REFIBO door trefwoorden aan bepaalde secties of artikels toe te voegen zodat we je aanbevolen inhoud, artikels en gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen. (bv. leiderschapsstijl, lifestyle, waardenliefhebber)

REFIBO Domein: een website of (mobiele) applicatie aangeboden of uitgebaat door een REFIBO entiteit. Zie hier voor een overzicht van de verschillende REFIBO entiteiten.

REFIBO Groep: het geheel van de SEBECO entiteiten.

REFIBO entiteit: de rechtspersoon binnen REFIBO die een Dienst aanbiedt/levert. Zie hier voor een overzicht van de verschillende REFIBO Entiteiten .

2. Wat zijn cookies?
Onder cookies worden de volgende technologieën en bestanden verstaan:

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van jouw apparaat worden opgeslagen, van je Apparaat worden gelezen en bepaalde informatie bevatten, waaronder soms ook persoonsgegevens. Wanneer je de REFIBO website en/of diensten gebruikt, verzamelen en verwerkt REFIBO ook andere persoonlijke informatie dan via cookies en soortgelijke technologieën. Als je meer wilt weten, lees dan onze privacy policy.

Tags of pixels zijn synoniemen van elkaar. Het gaat hierbij telkens om stukjes code die worden uitgevoerd door je browser (vb. Internet Explorer) als je een REFIBO domein bezoekt.

Logfiles zijn bestanden die informatie verzamelen over de activiteiten van je apparaat of een toepassing op je apparaat, bv. je web browser.

Tenslotte worden ook instellingen en informatie op je apparaat, en van de toepassingen die erop aanwezig zijn, gebruikt. Deze kunnen informatie bevatten over het type van toestel, de instellingen van een toepassing enz.

Wanneer je de REFIBO website bezoekt en/of gebruikt, plaatst REFIBO cookies of gebruikt soortgelijke technologieën waarmee REFIBO persoonsgegevens over jou verzamelt en verwerkt.
De hiervoor vermelde cookies zijn:

 •  soms tijdelijk (sessie cookies), deze worden verwijderd als je de browser afsluit,
 •  soms permanent (persistent cookies), deze blijven staan tot ze vervallen of tot je ze wist. Permanente cookies laten bijvoorbeeld toe dat je je niet steeds opnieuw hoeft aan te melden,
 •  soms eerste partij cookies: dit zijn cookies gebruikt door een REFIBO domein,
 •  soms derde partij cookies: dit zijn cookies gebruikt door websites die tot een ander domein behoren dan de REFIBO domeinen.

3. Waarom gebruiken REFIBO entiteiten cookies?
REFIBO Entiteiten gebruiken cookies om de volgende redenen:

 •  Om de REFIBO domeinen goed te laten functioneren
 •  Om de werking en inhoud van de REFIBO domeinen te verbeteren
 •  Om de REFIBO dienst te leveren die je gevraagd hebt

Hierna vind je meer uitleg over elk van deze gebruiken.

3.1 Cookies voor het goed functioneren van REFIBO domeinen
Deze Cookies laten toe om vlot te navigeren op de REFIBO domeinen en toegang te geven tot de diensten. Voorbeelden zijn cookies om:

 •  Aan te melden op onze REFIBO domeinen
 •  Het type Apparaat, type browser, schermresolutie, tekstgrootte van je browser etc. te detecteren om onze inhoud optimaal weer te geven
 •  Webpagina’s sneller doen laden
 •  De website gelijkmatig te belasten zodat die zo veel mogelijk bereikbaar blijft
 •  De veiligheid op onze websites garanderen en misbruik opsporen
 •  De informatie van je bestelmandje of formulieren tijdelijk bewaren
 •  Voorkeuren voor regio of taal instellen

3.2 Cookies om de werking en inhoud van de REFIBO domeinen te verbeteren
REFIBO meet continu welke onderdelen van een REFIBO domein het meest interessant zijn en houden in de gaten dat alles naar behoren werkt. Dit is niet alleen interessant voor ons, maar ook voor jou. Dankzij deze inzichten kunnen we de opbouw, navigatie en inhoud van elk REFIBO domein verbeteren en nieuwe versies testen.

Via de informatie die wij zo verzamelen maken we beschrijvende statistieken. Deze statistieken zijn opgeteld over vele gebruikers. We kunnen deze dus niet herleiden naar individuele gebruikers.

Voorbeelden hiervan zijn cookies die:

 •  Het algemeen gebruik van de websites en apps registreren (bv. aantal bezoekers, tijdsduur, de volgorde van bezochte pagina’s)
 •  Foutmeldingen opsporen
 •  Ontwerpen voor een betere gebruikservaring testen (A/B testen)

3.3 Cookies noodzakelijk om de REFIBO dienst te leveren op basis van je overeenkomst met ons
Als je een REFIBO domein bezoekt heb je de mogelijkheid om gratis toegang te krijgen tot bepaalde online REFIBO diensten zoals de tim-scan. Je bent niet verplicht om de REFIBO diensten af te nemen, in dat geval krijg je een beperkte toegang tot het REFIBO domein.

Als je kiest om de REFIBO diensten af te nemen, ga je een overeenkomst aan met de verantwoordelijke REFIBO Entiteit en aanvaard je de voorwaarden.

Je hoeft niet te betalen voor de online en beschikbare REFIBO diensten. Wel heeft de verantwoordelijke REFIBO entiteit toegang nodig tot je ‘klikgedrag’ en ‘geregistreerde gegevens’ als tegenprestatie voor de gratis Diensten. Je ‘klikgedrag’ en ‘geregistreerde gegevens’ zijn ook noodzakelijk om bepaalde REFIBO diensten te kunnen leveren zoals aanbevolen inhoud en artikels en gepersonaliseerde advertenties.
Cookies zijn dus noodzakelijk om de REFIBO diensten te leveren.

Voorbeelden van deze cookies zijn:

 • REFIBO houdt bij welke artikels en advertenties je gezien hebt om te voorkomen dat je steeds dezelfde artikels en advertenties ziet;
 • REFIBO gaat na hoeveel bezoekers op het artikel of de advertentie klikken en zo het nut ervan kunnen delen met de auteur of de adverteerder;
 • REFIBO geeft informatie over je ‘klikgedrag’ door aan andere websites zodat zij gepersonaliseerde advertenties en aanbevolen artikels kunnen laten zien;
 •  Derde partijen gepersonaliseerde advertenties en aanbevolen artikels kunnen zich tonen aan jou op onze REFIBO Domeinen;
 • REFIBO gepersonaliseerde advertenties en aanbevolen artikels over het REFIBO aanbod kan tonen op andere websites;
 •  Voorkeursthema’s of voorkeuren voor zoekopdrachten aangeven;
 •  Artikels suggereren in de marge die bezoekers met gelijkaardige interesses als jou vaak lezen;
 •  De inhoud van de REFIBO nieuwsbrieven of andere communicatie meer relevant maken;
 •  Aanbiedingen over producten en diensten veel specifieker maken;
 •  Je interesses herkennen op verschillende REFIBO domeinen.

De REFIBO entiteit functioneert als een ecosysteem en werkt in veel gevallen samen met ecosysteempartners. Deze bedrijven, organisaties en ledenverenigingen fungeren als tussenpersoon tussen een REFIBO entiteit, de auteurs en de adverteerders.

Hieronder een lijst met de cookies die de ecosysteempartners of REFIBO gebruikt in combinatie met de aanbevolen artikels en advertenties, wat ze doen en hoe lang ze worden gebruikt.

3.4 Cookies voor Sociale media
Dankzij deze Cookies kan je inloggen op jouw accounts bij sociale mediasites zoals Twitter, Facebook en LinkedIn en inhoud van de REFIBO Domeinen delen, of bepaalde inhoud van een REFIBO Domein delen op sociale media (functies zoals share, like etc.). Deze Cookies geven ons geen toegang tot jouw sociale media accounts of de gegevens die je daarbinnen bewaart.

De REFIBO Domeinen sebeco.com, refibo.be, cocura.be, tia.be, tim.be en servizo.bemaken gebruik van de Facebook pixel. Als je op zoek gaat naar een job, dienst of evenement op onze classifiedssites kunnen we je dankzij deze pixel later op Facebook bereiken met bijkomende relevante zoekresultaten.

Het gebruik of interactie met sociale media buttons of functies is onderworpen aan de eigen regels van het sociale mediakanaal – geen enkele REFIBO entiteit heeft hier invloed over. Consulteer de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid van het desbetreffende sociale medianetwerk om te begrijpen hoe het netwerk met je persoonsgegevens omgaat.

4. Hoe schakel je cookies uit of wis je de cookies?
Je kan de cookies die een REFIBO entiteit en/of derden gebruiken uitschakelen zoals hierna beschreven. Let wel: in zulk geval werken onze REFIBO domeinen niet optimaal en/of geven ze slechts beperkte toegang.

Je kunt voorkomen dat cookies worden geplaatst of reeds geplaatste cookies verwijderen door jouw instellingen in jouw browser aan te passen. Hulp bij het aanpassen van deze instellingen kan je vinden op de website van de browser die je gebruikt. Houd er rekening mee dat het niet toestaan van cookies bij het bezoeken van de REFIBO website ertoe kan leiden dat sommige of alle functies van de Website niet naar behoren werken.

Informatie over het weigeren en wissen van cookies kan je op volgende websites terugvinden:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox/Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_BE&viewlocale=en_US.
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

5. Hoe verwerkt REFIBO jouw persoonsgegevens?

Indien Cookies persoonsgegevens over jou verzamelen doen zij dit in overeenstemming met het privacybeleid van REFIBO.
Dit cookiebeleid doet geen afbreuk aan en moet samen gelezen worden met andere toepasselijke richtlijnen en overeenkomsten van de entiteiten van REFIBO: de algemene factuurvoorwaarden, de gebruiksvoorwaarden, de overeenkomst voor het gebruik van diensten op of via REFIBO domeinen door gebruikers en geregistreerde gebruikers.

REFIBO doet haar uiterste best doen om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze cookie policy vermelde doeleinden te bereiken en om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden. REFIBO verwerkt jouw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Jouw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is om de in deze cookie policy vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop je jouw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat intrekking van de toestemming kan impliceren dat je niet langer in staat bent om de website of diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als je bij de REFIBO website bent geregistreerd, verwijdert REFIBO jouw persoonsgegevens verwijderen als je je profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen.